Contact us
For more information, please don't hesitate to email us at info@shinshin-yojoen.comor call us at the following number of Shinshin Kenkodo, Tokyo.


Shinshin-Yojoen (Izu-kogen)


URL: http://www.shinshin-yojoen.com 
email: info@shinshin-yojoen.com

L-15, Meitetsu Bettso-chinai, 256-90, Shimo-ochiai,
Akazawa-Owaza, Ito, Shizuoka, Japan 413-0233

TEL +81-557-54-5311 FAX +81-557-54-5316


Shinshin Kenkodo (Tokyo)

URL: http://www.shinshin.info
Dai-7 Front Bld. 2F, 3-22-22, Nishiogikita, Suginami-ku, Tokyo, Japan 167-0042
TEL +81-3-3301-2238 / FAX +81-3-3301-2236

Back to Homepage